Borettslag og sameie

NIRO Gruppen leverer en rekke tjenester til små og store borettslag og sameier. Våre tjenester kan deles inn i to hovedkategorier 

 • Tekniske tjenester relatert til drift og sesongbasert vedlikehold  
 • Rådgivende tjenester til styret i borettslaget eller sameiet 

 
Vår mangeårige erfaring fra boligbyggelag og kompetanse relatert til drift og vedlikehold av alle typer næringsbygg og industribygg betyr at vi er et naturlig og uavhengig førstevalg for et borettslag som har behov for de tjenestene som vi leverer.  

Vedlikeholdstjenester

Vi tilbyr enkelt-tjenester og skreddersydde drifts- og vedlikeholdsavtaler tilpasset behovene i det enkelte borettslag eller sameie.  

De vanligste enkelttjenestene vi leverer er:  

 • Fasadevask: Det er en del av vedlikeholdet, og bidrar til å forlenge levetiden på et bygg. Det er også en effektiv måte å fornye bygget på. NIRO Gruppen har spesialkompetanse på fasadevask, bruk av kjemikalier og riktig behandling for ulike typer overflater/materialer på eldre og nye bygg.  

 • Grafittifjerning: Vi har teknisk utstyr, kjemikalier og erfaring som sikrer et perfekt sluttresultat. Med skånsom og miljøvennlig behandling sørger våre metoder for at underlaget ikke blir skadet.  Denne tjenesten kan fint kombineres med ordinær fasadevask dersom det er gått lang tid siden sist det ble utført.  

 • Takvask: Grundig rengjøring av tak, og fjerning av vekst og mose er helt nødvendig for å sikre lang levetid på taket. Etter en grundig rens er det anbefalt å impregnere taket. Dette forebygger ny vekst av mose, og bidrar ofte til mange års forlenget levetid. Dette svarer seg selvsagt økonomisk, og inngår i styrets plikt til å forvalte andelseiernes verdier på en god måte. 

 • Ventilasjonsrengjøring/kanalrens: Å fjerne støv og smuss fra kanalene er en svært viktig miljøfaktor, og handler om innemiljø, brannsikkerhet og økonomi. For allergikere kan manglende vedlikehold innebære en helserisiko, og er for alle beboerne noe som påvirker både helse og trivsel.  Et støvete og tett ventilasjonssystem bruker også langt mer strøm, og derfor er rens av kanalene et meget godt ENØK-tiltak. Støvete kanaler innebærer også stor brannfare. Støv i kanalene er meget lettantennelig, og kan bidra til rask spredning dersom det begynner å brenne.  Om du er usikker på hvordan det står til tar vi gjerne en uforpliktende visuell sjekk.  

 

Rådgivende tjenester

NIRO Gruppen tilbyr rådgivende tjenester til styrene i borettslag og sameier. Vi gjør det lett for deg og ditt styre å ta riktige og gode beslutninger – basert på korrekte og dokumenterte fakta. 

Styrets ansvar: Styret i et borettslag har et juridisk ansvar for å forvalte og drifte borettslaget på en forsvarlig måte, i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og beslutninger tatt av borettslagets generalforsamling.

Konkret innebærer dette blant annet at styret må sørge for at borettslaget har tilstrekkelige forsikringer, at regnskap og budsjett blir ført og godkjent, at alle leilighetene har tilgang til nødvendige tjenester som vann og strøm, og at vedlikehold og reparasjoner av fellesområder og fellesinstallasjoner blir utført på en fagmessig tilfredsstillende måte.

Dersom styret ikke oppfyller sine plikter og ansvar, kan styremedlemmene bli holdt personlig ansvarlig for eventuelle økonomiske tap eller skader som oppstår som følge av deres feil eller forsømmelser.

I mange tilfeller oppstår «feil eller forsømmelser» rett og slett fordi styret ikke har tilgang på god nok teknisk kompetanse, og dermed oppstår faren for at man tar feil avgjørelser.

 

Styrets hjelper og rådgiver

NIRO Gruppen har medarbeidere med mange års erfaring fra arbeid i både borettslag og boligbyggelag. Vi vet hvor «skoen trykker», og bidrar gjerne med vår kompetanse i både enkeltsaker, eller som medhjelper som kan bidra med råd til styret over et lengre tidsrom.

 

Visste du at vi ofte bidrar til store besparelser for et borettslag bare ved å konkurranseutsette løpende vedlikeholdsoppgaver?

 

Vår viktigste oppgave innen uavhengig rådgivende styrearbeid handler om å ivareta ditt styre sine verdier, og gjøre det lett å foreta rette valg som ovenfor andelseierne dokumenterer at du som styreleder eller styremedlem har forvaltet deres verdier på en god måte. Det skaper tillit og bidrar til et godt klima mellom beboerne og styret.

Bilde fra Fasadevask i Loddefjord

Eksempler på oppgaver vi utfører i samarbeid med styret:

 • Rådgivende tjenester i enkeltsaker
 • Rådgivning og/eller utarbeidelse av fremtidige vedlikeholdsplaner
 • Rådgivning relatert til pågående og planlagte prosjekter (rehab/nybygg mv)
 • Vi leverer byggherreombud, med ansvar fra prosjektering til overlevering
 • Energiledelse
 • Utarbeidelse av miljø og energirapporter, samt revidert og forbedret driftsplan (inklusive gjennomgang av tekniske anlegg)
 • Iverksettelse av ulike kostnadsbesparende tiltak
 • Grønn drift
Bilde av bil foran borettslag

Skreddersydde driftsavtaler

En tilpasset driftsavtale har et langsiktig perspektiv, og bidrar til forutsigbar drift og vedlikehold av bygningsmasse, tekniske anlegg og installasjoner.  I tillegg har vi ofte ansvaret for stell og vedlikehold av eiendommens grøntarealer, der borettslaget eller sameiet ikke har eget personell til dette.  

I en driftsavtale inngår ofte flere av disse punktene:  

 • Optimal og økonomisk drift av tekniske anlegg (ventilasjon, kjøling og varme)  
 • Ettersyn, kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og installasjoner  
 • Ettersyn og kontroll av røropplegg og elektriske anlegg  
 • Sesongmessig vask av fasade og tak  
 • Stell og vedlikehold av grøntarealer, beplantning og prydbusker  
 • Innvendig renhold av fellesarealer, trappeoppganger og korridorer 
 • Brøyting, salting og strøing av gangveier, fortau, p-plasser, veier og øvrige fellesarealer på vinter  

Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring og utarbeider et tilbud dersom du har behov for noen av våre tjenester.